STATUT
KUJAWSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ


I. Postanowienia ogólne.

& 1

Izba gospodarcza nosi nazwę KUJAWSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA i w dalszej części statutu zwana jest IZBĄ.

& 2

Izba w swej działalności przestrzega zasad ustrojowych określonych w Konstytucji RP mając na względzie dobro gospodarki i kierując się przepisami prawa.

& 3

Izba ma charakter regionalny działając na obszarze powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego i miasta Włocławka na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.

& 4

Siedzibą Izby jest miasto Włocławek. Izba może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.

& 5

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku (Dz. U. Nr 35, poz. 195) i niniejszego statutu.

& 6

Izba używa pieczęci okrągłej z napisem Kujawska Izba Przemysłowo-Handlowa we Włocławku. Wzór i wielkość pieczęci ustala Zarząd.


II. Cele Izby i sposoby ich realizacji.

& 7

Celem Izby jest:

1. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby.
2. Propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości obywateli jako podstawy rozwoju gospodarczego.
3. Udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej.
4. Prezentowanie opinii i wniosków władzom państwowym i samorządowym dotyczących sytuacji gospodarczej w regionie oraz wniosków odnośnie kształtowania lokalnej i regionalnej polityki gospodarczej.
5. Inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Izby z zagranicą.
6. Stanie na straży przestrzegania dobrych obyczajów kupieckich i etyki zawodowej przez członków Izby.
7. Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowo-wychowawczej, sportowo-turystycznej i towarzyskiej służącej integracji członków Izby.

& 8

Izba realizuje swoje cele poprzez:

1. Wystąpienia popierające prawnie i gospodarczo uzasadnione inicjatywy i działania członków Izby do organów władz i administracji wszystkich szczebli oraz do organizacji krajowych i zagranicznych.
2. Uczestnictwo w konsultacjach społecznych i delegowanie swych przedstawicieli do organów doradczych władzy i administracji państwowej i samorządowej.
3. Opracowywanie opinii, ekspertyz i zapytań zmierzających do ujednolicenia wykładni i interpretacji przepisów prawnych.
4. Współpracę z samorządami w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla regionu i członków Izby.
5. Organizowanie i prowadzenie dla członków Izby doradztwa prawnego, ekonomicznego, technicznego i organizacyjnego oraz prowadzenie działalności informacyjnej w tym zakresie.
6. Powoływanie zespołów ekspertów – specjalistów dla opracowania opinii lub stanowiska Izby na potrzeby Zarządu w sprawach wymagających zajęcia stanowiska wobec władz.
7. Prowadzenie we własnym zakresie, bądź na zlecenie, działalności badawczej, szkoleniowej i popularyzatorskiej dla potrzeb członków Izby.
8. Udzielanie pomocy członkom Izby w uzyskiwaniu certyfikatów jakości, znaków bezpieczeństwa itp.
9. Organizowanie i prowadzenie giełd oraz targów, wystaw, pokazów krajowych i zagranicznych, jak również udziału członków Izby w tego typu działaniach.
10. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z izbami przemysłowo-handlowymi oraz towarzystwami o podobnym zakresie działania.
11. Zjednywanie rynków zagranicznych dla eksportu wyrobów i usług członków Izby oraz pozyskiwanie partnerów zagranicznych do kooperacji produkcyjnej, technologicznej i finansowej.
12. Organizację rozstrzygania sporów między członkami Izby w drodze sądownictwa polubownego.
13. Prowadzenie odpowiedniej działalności wydawniczej.
14. Uczestniczyć we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach władz wspierających rozwój przedsiębiorczości.

& 9

Izba współpracuje z regionalnymi towarzystwami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi, a także organizacjami ogólnonarodowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

& 10

Izba może prowadzić działalność gospodarczą jedynie w formie wyodrębnionej, za zgodą Walnego Zgromadzenia.


III. Członkowie Izby.

Nabycie i utrata członkostwa.
Prawa i obowiązki członków.

& 11

Członkowie Izby dzielą się na:

1. Członków Zwyczajnych.
2. Członków Wspierających.
3. Członków Honorowych.

& 12

Członkiem Zwyczajnym Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność na podstawie przepisów regulujących wykonywanie działalności gospodarczej, mająca swą siedzibę na obszarze określonym w & 3, a także w uzasadnionych przypadkach za zgodą firmy i Zarządu Izby, z całego obszaru Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o izbach gospodarczych.

& 13

Członkiem Wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna (krajowa lub zagraniczna) zainteresowana merytoryczną działalnością Izby, która zdeklaruje poparcie finansowe lub inne świadczenie na rzecz Izby.

& 14

Członkiem Honorowym Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, która zasłużyła się dla Izby. Członkostwo honorowe nadaje Rada Główna Izby z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu według regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Izby.

& 15

1. Członkostwo Zwyczajne Izby powstaje z chwilą wpisu i ustaje w momencie skreślenia z listy członków. Wpisów i skreśleń dokonuje Zarząd.
2. Zarząd podejmuje decyzje o wpisie na listę członków po zapoznaniu się z treścią deklaracji i wniesieniu przezeń wpisowego.
3. Zarząd odmówi wpisu kandydatowi, który nie daje rękojmi przestrzegania Statutu Izby, albo w swojej działalności rażąco narusza zasady etyki.
4. Od decyzji odmawiającej wpisu kandydatowi na członka przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Izby. Decyzja Walnego Zgromadzenia Izby jest ostateczna.
5. Członkostwo Wspierające powstaje w momencie zgłoszenia deklaracji wspierania i zarejestrowania go przez Biuro Zarządu, a ustaje w momencie cofnięcia deklaracji.

& 16

1. Zarząd podejmuje decyzje o skreśleniu z listy członków na wniosek zainteresowanego, bądź z własnej inicjatywy.
2. Skreślenie z inicjatywy Zarządu może nastąpić wyłącznie w razie stwierdzenia przez Zarząd nieopłacenia składek przez okres dłuższy niż trzy miesiące, albo ustania podstawy członkostwa.
3. Zarząd skreśla członka z listy w wykonaniu orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

& 17

Zarząd Izby oraz Rada Główna mogą wystąpić do Sądu Koleżeńskiego z wnioskiem o wykluczenie członka z listy, jeżeli powezmą wiarygodną wiadomość, że członek Izby w sposób rażący narusza zasady etyki gospodarczej.

& 18

1. Członek Zwyczajny reprezentowany jest wobec Izby i w jej organach przez delegata, który powinien być ustanowiony decyzją organu uprawnionego. Delegat może reprezentować tylko jednego Członka Zwyczajnego i realizuje swoje uprawnienia wobec Izby osobiście.
2. Członek Wspierający realizuje swoje uprawnienia wobec Izby osobiście przez osobę lub osoby ujawnione w organie rejestrowym i nie może udzielić pełnomocnictwa w zakresie spraw związanych z członkostwem.

& 19

Członkowie Izby mają prawo do:

1. Korzystania z pomocy i świadczeń Izby.
2. Uczestniczenia w pracach Izby.
3. Uczestniczenia w posiedzeniach organów Izby, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące tychże członków.
4. Czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby na zasadach określonych niniejszym Statutem.
5. Publikowania oświadczeń w wydawnictwach Izby.
6. Otrzymywanie rocznego sprawozdania z prac Izby, jej organów i agend oraz działalności gospodarczej i finansowej.
7. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby.

& 20

Członkowie Izby są obowiązani:

1. Przestrzegać postanowień niniejszego Statutu, regulaminów wydanych na jego podstawie oraz uchwał władz Izby.
2. Wnieść wpisowe oraz regularnie opłacać składki, których wysokość corocznie określa Walne Zgromadzenie Izby.
3. Udzielać Izbie informacji o zakresie swojej działalności gospodarczej w granicach niezbędnych dla realizacji jej celów, które ustala Walne Zgromadzenie Izby.
4. Do aktywnego uczestniczenia w pracach Izby.

& 21

Członkowie Izby mają wyłączne prawo do powoływania się na członkostwo Izby w swej działalności handlowej, w korespondencji na drukach, reklamach i wyrobach.

& 22

1. Członkowie Honorowi Izby mają wszelkie prawa członków Izby z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
2. Członków Honorowych nie dotyczą obowiązki określone w & 20 pkt. 2 i 3


IV. Organy Izby.

& 23

Organami Izby są:

1. Walne Zgromadzenie Izby.
2. Zarząd.
3. Rada Główna Izby.
4. Komisja Rewizyjna.
5. Sąd Koleżeński.

Walne Zgromadzenie Izby

& 24

1. Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższą władzą w Izbie, składającą się z wszystkich członków.
2. Walne Zgromadzenie Izby podejmuje decyzje podczas posiedzeń plenarnych lub w drodze pisemnego głosowania.
3. Decyzje podjęte w drodze pisemnego głosowania mają moc prawną uchwałom plenarnego posiedzenia. Zasady głosowania pisemnego określi Walne Zgromadzenie Izby na posiedzeniu plenarnym.

& 25

1. Plenarne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Izby może być zwyczajne, bądź nadzwyczajne.
2. Plenarne posiedzenie zwyczajne odbywa się w połowie kadencji i jest zwoływane przez Prezydenta Izby.
3. Plenarne posiedzenie nadzwyczajne zostaje zwołane w razie nagłej potrzeby przez Prezydenta Izby z własnej inicjatywy, albo żądania Zarządu, Rady Głównej Izby, Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków zwyczajnych.
4. W przypadku, gdy Prezydent nie może zwołać Walnego Zgromadzenia Izby lub nie chce tego uczynić, zostanie ono zwołane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Pisemne głosowanie Walnego Zgromadzenia zarządzi Prezydent Izby w razie potrzeby, zwracając się do wszystkich członków zwyczajnych.

& 26

1. Uchwały i decyzje Walnego Zgromadzenia Izby zapadają większością głosów, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
2. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Izby konieczna jest obecność połowy członków zwyczajnych. Na posiedzeniach plenarnych zwoływanych w drugim terminie quorum, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie jest wymagane.
3. Decyzja podjęta w drodze głosowania pisemnego dla uzyskania mocy uchwały musi uwzględnić odpowiedzi więcej niż połowy członków zwyczajnych.
4. Na posiedzeniu plenarnym jak i w głosowaniu pisemnym członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

& 27

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Izby należy:

- Uchwalanie i zmiana Statutu Izby.
- Uchwalanie preliminarza przychodów i rozchodów.
- Ustalanie wysokości oraz zasad opłacania składek członkowskich i wpisowego.
- Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności statutowej, gospodarczej i finansowej oraz udzielanie Zarządowi i Radzie Głównej absolutorium.
- Wybór Prezydenta Izby.
- Udzielanie votum zaufania Prezydentowi Izby.
- Wybór Zarządu, Rady Głównej, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
- Odwoływanie poszczególnych członków Zarządu, Rady Głównej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

2. Wniosek w sprawie określonej w ust. 1 pkt. 6 może być zgłoszony i głosowany tylko łącznie ze wskazaniem następcy.
3. Decyzje Walnego Zgromadzenia Izby w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 6, 7, 8 mogą być podjęte wyłącznie na posiedzeniu plenarnym.

& 28

1. Bierne prawo wyborcze do władz Izby przysługuje reprezentantom członków zwyczajnych po upływie sześciu miesięcy od przyjęcia przedsiębiorstwa w poczet Izby.
2. Czynne prawo wyborcze do władz Izby wybieranych przez Walne Zgromadzenie Izby przysługuje Członkom Zwyczajnym i Wspierającym.
3. Bierne prawo wyborcze członkom Wspierającym przysługuje w wyborach Rady Głównej Izby i Sądu Koleżeńskiego.
4. Wybory do władz Izby są jawne, chyba że ich utajnienia zażąda większość bezwzględna obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

& 29

1. Kadencja władz wybieranych przez Walne Zgromadzenie jest pięcioletnia. Reprezentanci członków zwyczajnych i wspierających będący członkami organów Izby tracą członkostwo w tych organach z chwilą:

- odwołania przez pełnomocny organ z funkcji reprezentanta,
- zaprzestania działalności gospodarczej członka zwyczajnego,
- lub powzięcia wiadomości o innych przyczynach prawnych powodujących utratę prawa reprezentowania członka na forum Izby.

2. Na funkcję Prezydenta Izby może kandydować ta sama osoba w dwóch kolejnych pełnych (5 lat) kadencjach. Kandydowanie tej samej osoby na trzecią kadencję /po dwóch kolejnych kadencjach/ może nastąpić wyłącznie za zgodą Walnego Zgromadzenia Izby.
3. Walne Zgromadzenie Izby może nadać godność Prezydenta Honorowego osobie szczególnie zasłużonej dla Kujawskiej Izby piastując przez szereg lat funkcje Prezydenta Kujawskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

& 30

Zarząd jest władzą Izby upoważnioną do decydowania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w niniejszym Statucie dla innych organów.

& 31

Zarząd jest pięcioosobowy. W skład Zarządu wchodzi: Prezydent, dwóch Wiceprezydentów, Sekretarz i Skarbnik. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu i pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Izby.

& 32

1. Prezydent Izby kieruje pracami Zarządu i przewodniczy jego posiedzeniom.
2. Prezydent Izby reprezentuje Izbę na zewnątrz.
3. Prezydentowi przysługuje prawo veta wobec uchwał i decyzji Zarządu, które Prezydent uzna za sprzeczne z prawem albo Statutem. Veto Prezydenta ma ten skutek, że uchwała albo decyzja Zarządu zostaje oddana pod konsultacje Walnego Zgromadzenia Izby.
4. Prezydent ma wyłączną kompetencję do złożenia wniosku w sprawie określonej w & 27 ust. 1 pkt. 8.
5. Prezydent albo upoważniony Wiceprezydent reprezentuje Zarząd na posiedzeniach Rady Głównej Izby.

& 33

Prezydent i członkowie Zarządu nie pozostają z Izbą w stosunku pracy. Przepis ten nie stoi na przeszkodzie uchwalenia przez Walne Zgromadzenie gratyfikacji dla Prezydenta i członków Zarządu.

& 34

1. W przypadku ustąpienia członka Zarządu lub gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie jest on w stanie sprawować swej funkcji do końca kadencji Zarząd wybierze spomiędzy osób posiadających bierne prawo wyborcze członka tymczasowego, pełniącego obowiązki do najbliższego plenarnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Izby.
2. Zarząd nie może liczyć więcej niż dwóch członków tymczasowych.
3. Jeżeli przypadek oznaczony pkt. 1 dotyczy Prezydenta, nadzwyczajne plenarne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Izby zwoła niezwłocznie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który jednocześnie powierzy obowiązki Prezydenta jednemu z Wiceprezydentów.
4. Jeżeli przypadek oznaczony w ust. 1 wydarzy się po raz trzeci tej samej kadencji Prezydent zwoła nadzwyczajne plenarne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Izby.
5. Jeżeli cały Zarząd ustąpi, bądź utraci zdolność działania obowiązki Prezydenta przejmie Przewodniczący Rady Głównej Izby.

& 35

1. Bezpośrednie wykonywanie prac w zakresie działalności statutowej Izby należy do Biura Zarządu.
2. Biuro Zarządu we wszystkich swoich czynnościach podporządkowane jest Zarządowi.

& 36

1. Biurem Zarządu kieruje Dyrektor, który jest pracownikiem etatowym Izby.
2. Dyrektor Biura Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy wobec wszystkich etatowych pracowników Izby.
3. Kierownikiem zakładu pracy wobec Dyrektora Biura Zarządu jest Prezydent Izby.
4. Kierownikiem zakładu pracy wobec kierowników wyodrębnionych jednostek gospodarczych jest Prezydent Izby.

& 37

Dyrektor Biura Zarządu bierze udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

& 38

Zarząd sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością wyodrębnionych jednostek gospodarczych Izby i powołuje kierowników tych jednostek. Zarząd może przekazać swoje uprawnienia nadzorcze wyznaczonym przez siebie radom nadzorczym.

& 39

Pisma Zarządu podpisuje Prezydent Izby lub upoważniona przez niego osoba.
Rada Główna Izby

& 40

Rada Główna Izby jest organem doradczym Prezydenta Izby i Zarządu, reprezentującym interesy członków oraz interes regionu.

& 41

Rada Główna składa się z pięciu członków wybieranych przez obecnych delegatów na Zgromadzeniu Izby. W skład Rady mogą wchodzić wyłącznie członkowie Izby w tym także członkowie honorowi.

& 42

1. Rada Główna Izby przedkłada Zarządowi postulaty w sprawach, które wymagają decyzji Zarządu oraz opracowuje zasady obyczajów kupieckich i przedkłada je Walnemu Zgromadzeniu Izby.
2. Rada Główna składa ze swej działalności sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu oraz rekomenduje kandydatów na Sędziów Sądu Koleżeńskiego.

& 43

1. Rada Główna może wystąpić do Sądu Koleżeńskiego z wnioskiem o wykluczenie, bądź skreślenie z listy członków Izby.
2. Rada Główna jest zawiadamiana o postępowaniach toczących się przed Sądem Koleżeńskim i może stanąć w obronie członka, przeciw któremu toczy się postępowanie zagrożone wykluczeniem z Izby.

& 44

Do kompetencji Rady należy:

1. Opracowanie Kodeksu Etyki działalności gospodarczej i przedłożenie go do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Izby.
2. Rozdział środków finansowych przyznanych Radzie przez Zarząd na działalność socjalną, kulturalna i towarzyską.
3. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz towarzyskich dla członków Izby.
4. Nadawanie na wniosek Zarządu członkostwa honorowego Izby.
5. Dokonywanie zmian preliminarza przychodów i rozchodów w ciągu roku na uzasadniony wniosek Zarządu Izby.

Komisja Rewizyjna

& 45

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji rewizyjnej.
3. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu i Rady Głównej Izby.

& 46

Szczegółowy regulamin i zasady pracy Komisji określa Komisja Rewizyjna, przedstawiając go za pośrednictwem Prezydenta do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Izby. Zarząd może wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do regulaminu Komisji.

& 47

Komisja Rewizyjna:

1. Przedstawia Zarządowi uwagi i wnioski dotyczące działalności Izby.
2. Składa Walnemu Zgromadzeniu Izby sprawozdanie ze swej działalności i wyników kontroli finansowej oraz przedkłada wniosek w sprawie udzielania Zarządowi absolutorum.

& 48

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Prezydent Izby może zażądać przeprowadzenia przez Komisję szczególnej kontroli tematycznej.
3. Komisja może korzystać z pomocy ekspertów nie będących członkami Izby, których koszty podejmuje Izba w ramach przeznaczonych Komisji środków. Prezydent może wnieść skuteczny sprzeciw co do wyznaczenia przez Komisję eksperta spoza Izby.

Sąd koleżeński

& 49

Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybieranych i dwóch członków dobieranych, mających kwalifikacje prawnicze. Rada Główna Izby może wnieść skuteczny sprzeciw co do kooptacji osoby. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

& 50

Zasady powoływania członków Sądu Koleżeńskiego, sposób kooptacji oraz tryb postępowania przed Sądem określił regulamin zatwierdzony przez Radę Główną i Walne Zgromadzenie Izby.

& 51

Do właściwości Sądu koleżeńskiego należy:

1. rozpatrywanie sporów niemajątkowych między członkami Izby wynikających z członkostwa.
2. Rozpatrywanie zarzutów przeciwko członkom Izby o naruszenie Statutu bądź zbioru zasad i obyczajów kupieckich.
3. Dokonywanie wykładni postanowień regulaminu Kodeksu Etyki w działalności gospodarczej.

& 52

Orzeczeniem Sąd Koleżeński może:

1. Zobowiązać członka do wykonania bądź zaniechania czynności będących przedmiotem sporu.
2. Zobowiązać członka honorowego zadośćuczynienia przez stosowne świadczenia.
3. Zobowiązać członka do wpłaty na Fundusz Rady głównej Izby kwoty nie przekraczającej trzykrotnej wysokości składki członkowskiej.
4. Udzielić upomnienia.
5. Wykluczyć z Izby.
6. Uniewinnić członka.


V. Gospodarka finansowa.

Majątek i fundusze Izby.

& 53

Izba finansuje swoją działalność w oparciu o preliminarz przychodów i rozchodów.

& 54

1. Na przychody Izby składają się:

- wpisowe i składki członkowskie,
- opłaty za korzystanie ze świadczeń Izby,
- wpłaty członków Izby na wspólne przedsięwzięcia,
- wpływy z tytułu udzielonych pożyczek, gwarancji finansowych oraz dokonywanych lokat,
- dochody z majątku trwałego Izby,
- dochody z wyodrębnionej działalności gospodarczej,
- inne przychody.

2. Na rozchody Izby składają się:

- wydatki bieżące na prowadzenie działalności statutowej,
- inwestycje i lokaty wolnych środków,
- pożyczki celowe udzielane członkom,
- wydatki na fundacje we wspólnych przedsięwzięciach,
- wydatki socjalne na rzecz członków,
- inne rozchody.

& 55

Wszystkie przychody i rozchody muszą być uwidocznione w rocznym sprawozdaniu przedkładanym Walnemu Zgromadzeniu. Sprawozdanie to Zarząd przesyła wszystkim członkom zwyczajnym najpóźniej na miesiąc przed terminem zwyczajnego posiedzenia plenarnego Walnego Zgromadzenia. Na życzenie członka nadzwyczajnego sprawozdanie zostaje temu członkowi udostępnione przez Zarząd w ostatnim miesiącu przed terminem zwyczajnego posiedzenia plenarnego.

& 56

Komisja Rewizyjna może zarządzić sporządzenie i przedstawienie sprawozdania obejmującego krótszy okres w innym terminie niż określono w & 55. W razie gdy Zarząd nie zastosuje się do tego żądania w terminie jednego miesiąca od jego zgłoszenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwoła nadzwyczajne posiedzenia plenarne Walnego Zgromadzenia Izby.

& 57

Izba tworzy fundusze wynikające z obowiązujących przepisów oraz może tworzyć inne fundusze takie jak:

1. Zasobowy.
2. Bieżący.
3. Gwarancyjny.
4. Fundusze celowe.

& 58

Zarząd przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Izby zasady tworzenia i wykorzystania funduszy, o których mowa w & 57 oraz stosowne regulaminy do zatwierdzania, załączając opinię Rady Głównej Izby co do funduszy, którymi będzie miała dysponować.

&59

Decyzje o uszczupleniu funduszu zasobowego może podjąć Zarząd jedynie za zgodą Walnego Zgromadzenia Izby.

& 60

Pisma rozporządzające prawami majątkowymi Izby wymagają dla swej ważności oprócz podpisu osoby wymienionej w & 39 również podpisu Skarbnika Izby lub osoby przez niego upoważnionej.

& 61

Sprzedaż lub ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Izby może nastąpić wyłącznie za zgodą Walnego Zgromadzenia Izby.


VI. Postanowienia końcowe.

& 62

Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby może nastąpić skutkiem uchwały Walnego Zgromadzenia Izby, na którą głosowała więcej niż połowa członków zwyczajnych.