Szanowni Państwo,

Fundusze europejskie to szansa dla każdego polskiego przedsiębiorcy, który ma zamiar dalej rozwijać swoją firmę w oparciu o badania, innowacje i nowe technologie. Z początkiem lutego 2023 roku ruszyły pierwsze konkursy z Programu Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2017 (FENG).

Aby pomóc firmom skorzystać z możliwości funduszy europejskich, Polski Fundusz Rozwoju przygotował cykl spotkań online w ramach InfoWeek Grupy PFR dotyczących tego jak zdobyć wsparcie dla firmy w ramach Ścieżki SMART.

W terminie 13-17 marca (codziennie, g. 12.00-13.00) odbędą się spotkania, podczas których przedstawiciele m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Polskiego Funduszu Rozwoju dostarczą praktyczną wiedzę z zakresu programu FENG i Ścieżki SMART.


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu organizuje 30 września 2022 r. w godz. 11:00-12:00 bezpłatne webinarium pt. „Wsparcie dla przedsiębiorstw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną aktualne i planowane możliwości wsparcia firm w programach funduszy europejskich. Szczegółowe informacje na temat spotkania są zamieszczone na stronie internetowej: https://mojregion.eu/rpo/szkolenia-i-konferencje/biznes-i-przedsiebiorczosc/webinarium-pt-wsparcie-dla-przedsiebiorstw-z-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego/

 
Szanowni Państwo

Kujawska Izba Przemysłowo-Handlowa we Włocławku włącza się w pomoc uchodźcom z Ukrainy, na obecną chwilę po wirtualnym spotkaniu z Wojewodą Kujawko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem najważniejsze potrzeby to:

 • Łóżka polowe, śpiwory, materace
 • Żywność trwała: puszki, makarony, mąki
 • Chemia, środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe

Kontakt do Pana Dyrektora KPUW Krzysztof Poskrop: 789-407-880

Ps. Potrzebne są też wózki widłowe, oraz pomoc w transporcie czyli TIR (możliwy zwrot kosztów benzyny)

Bardzo ważna dla Państwa sprawa to projekt ustawy pomocy Uchodźcom, ważne przy ich zatrudnianiu:

https://www.gov.pl/attachment/7ec0edc9-ab38-444c-83ac-8db110253af7

W imieniu Zarządu KIPH
Maria Palińska


POLSKI ŁAD - informacje ogólne

Od 2022 kwota wolna wzrośnie z obecnych 8.000 do 30.000 zł (poprzez podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5 100 zł (30 000 zł x 17% - 5 100 zł = 0 zł).

Kwota zmniejszająca podatek - jak jest w 2021 r.:

Dochód (podstawa obliczenia podatku)

Kwota zmniejszająca podatek

8.000 zł

1.360 zł

Od 8.001 zł do 13.000 zł

1.360 minus kwota wg wzoru: 834,88 x (podstawa - 8000 ) ÷ 5000 zł

Od 13.001 zł do 85.528 zł

525,12

Od 85.529 zł do 127.000 zł

525,12 pomniejszone o kwotę obliczoną wg wzoru: 525,12 zł x (podstawa - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

Powyżej 127.001 zł

0 zł

Kwota zmniejszająca podatek – jak będzie (Polski Ład) od 2022 r.:

Dochód (podstawa obliczenia podatku)

Kwota zmniejszająca podatek

Do 30 000 zł

5 100 zł (30 000 zł x 17% )

Powyżej 30 000 zł

Brak kwoty zmniejszającej podatek

ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

Dla pracowników (stosunek służbowy, stosunek pracy, praca nakładcza oraz spółdzielczy stosunek pracy) oraz dla przedsiębiorców na zasadach ogólnych (wg skali) – osiągających dochody w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł rocznie (odpowiednio od 5.700 do 11.140 zł miesięcznie).

W kwocie tych przychodów będą także uwzględniane przychody pomniejszane o 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez pracowników-twórców z praw autorskich i artystów.

Ulga nie przysługuje osobom osiągającym przychody z tytułu umów cywilnoprawnych.

Z ulgi nie skorzystają: przedsiębiorcy na PIT-L, osoby wykonujące działalność osobiście, podatnicy na ryczałcie, osoby na karcie podatkowej oraz emeryci i renciści. Ulga polega na pomniejszeniu przez płatnika - dochodu (podstawy podatku) od 5.701 do 11.141 brutto m-nie o kwotę wg ustawowych wzorów.

Istotne dla zastosowania ulgi jest to, by suma rocznych przychodów podatnika wyniosła co najmniej: 68.412 zł bo to jest warunkiem zastosowania ulgi.

ULGA DLA SAMOTNYCH RODZICÓW

(panna, kawaler, wdowcy, rozwodnicy, w separacji …)
Od 2022 odliczenie od podatku kwoty: 1.500 zł.
Warunkiem odliczenia będzie samotne wychowywanie dzieci małoletnich, pełnoletnich (zasiłek pielęgnacyjny, renta socjalna) oraz uczących się pełnoletnich do 25 r. życia - jeżeli dzieci te:

 • nie uzyskały dochodów na skali, i z kapitałów pieniężnych (19%) do kwoty 3.089 zł z wyjątkiem renty rodzinnej,
 • nie płaciły PIT-L, ani ryczałtu ( z wyjątkiem ryczałtu od najmu, podnajmu, dzierżawy …),
 • nie były opodatkowane z ustawy o podatku tonażowym.

Odliczenie przysługiwać będzie 1. z rodziców, a jeśli się nie porozumieją, to rodzicowi, u którego dziecko mieszk.

PIT-0 dla rodzin 4+ (art. 21 ust. 1 pkt 153 uPIT)

PIT-0 dla rodzin 4+ to rozwiązanie adresowane do rodziców (w tym zastępczych i opiekunów prawnych), którzy wychowują co najmniej 4 dzieci. To rozwiązanie dla wszystkich – niezależnie od tego czy są pracownikami, przedsiębiorcami, wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami.

Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, który zarabia do 85 528 zł, nie będzie płacić PIT. Rodzic na skali będzie korzystał jeszcze dodatkowo z podwyższonej kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. A to oznacza brak PIT przy zarobkach do 115 528 zł. Dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, kwota bez PIT będzie wynosić 231 056 zł (z wszystkich tytułów i źródeł).

Nie przewidziano ww. zwolnienia dla podatników zryczałtowanego podatku.

PIT-0 dla seniorów – zachęta do pozostawania na rynku pracy.

Z ulgi będą korzystać zatrudnieni na etacie, pracujący na zleceniach i przedsiębiorcy (skala, „liniówka” i ryczałt), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo. PIT-0 dla seniora będzie działał tak jak PIT-0 dla młodych, tzn. obejmie m.in. roczny przychód z pracy do kwoty 85 528 zł. Seniorzy rozliczający się na zasadach ogólnych będą mieli do wykorzystania jeszcze kwotę wolną, (30 tys. zł). Czyli pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

ZALICZKI NA PODATEK OD UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO

Przy poborze zaliczki nie będzie (jak dotąd) stosować kwoty zmniejszającej podatek.

Wyjątek: 1/ roczne dochody nie przekroczą 30.000 zł, oraz 2/ podatnicy nie osiągną innych dochodów, poza dochodami od jednego płatnika, od których zaliczki na podatek są obliczane z uwzględnieniem 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (425 zł m-cznie) lub są opłacane jako zaliczki od przedsiębiorców.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

Obniżenie stawek ryczałtu do 14% (zamiast 17%):

 • zawody medyczne (PKWiU dział 86), tj. lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów ,
 • zawody techniczne (PKWiU 71) - architekci, inżynierowie budownictwa, rzeczoznawcy budowlani,
 • specjalistyczne projektowanie (PKWiU 74.1)

Przychody te, opodatkowane będą wg jednej, 14% stawki ryczałtu niezależnie od tego, czy świadczone będą osobiście, czy też z pomocą osób zatrudnionych.

Stawka 12% (zamiast 15%) niektóre usługi w obszarze IT (z PKWiU 58.10.0, 58, 62)

Dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem sUZ wynosi 9% podstawy wymiaru i będzie zależna od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz przychodów osiąganych przez danego przedsiębiorcę:

 • przy przychodach rocznych do 60 tys. zł podstawa wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia,
 • przy przychodach rocznych od 60 tys. zł do 300 tys. zł podstawa: 100% ww. wynagrodzenia,
 • przy przychodach rocznych ponad 300 tys. podstawa: 180% przeciętnego wynagrodzenia.

KARTA PODATKOWA

- dotyczyć będzie podatników, którzy korzystali z karty do 31.12.2021 r. i kontynuują tę formę. 

Od 1 stycznia 2022 r. nowi podatnicy nie będą mogli złożyć wniosku o kartę.

Prawa do karty podatkowej pozbawieni zostaną od 2022 r. lekarze i weterynarze wykonujący swoją DG na rzecz: osób prawnych, j.o.n.o.p., osób fizycznych prowadzących DG.

Z karty będą mogli korzystać tylko lekarze i weterynarze prowadzący własne gabinety.

ULGI PODATKOWE

Ulga na powrót

- odliczana od podatku. Adresatami tej ulgi będą osoby, które zmieniły rezydencję podatkową na polską i które mają polskie obywatelstwo, Kartę Polaka i przez ostatnie 3 lata nie miały rezydencji podatkowej w Polsce.

Ulga na inwestycje w kulturę, sport i naukę oraz szkolnictwo wyższe.

- dodatkowe odliczenia od podstawy opodatkowania PIT i CIT 50% kosztów poniesionych na ww. obszary działalności. Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy 150% poniesionego kosztu.

Ulga na terminal płatniczy

- nabycie terminala płatniczego oraz wydatki zw. z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego będą objęte ulgą od podstawy obliczenia podatku do 1000 zł, a w przypadku podatników, którzy zgodnie z przepisami uVAT są zwolnieni z obowiązku rejestrowania przychodów przy użyciu kas rejestrujących odliczeniu będzie podlegała maksymalnie 2.500 zł w roku podatkowym.

Ulga IPO

- odliczenie odnoszące się do kosztów poniesionych w zw. z „wejściem na giełdę”.

Ulga prowzrostowa

- odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków, będących kosztami podatkowymi, poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, jak również związanych z osiągnięciem takich przychodów w przypadku produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju. Kwota odliczenia przysługuje do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 1.000.000 zł.

Ulga dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

- wprowadzenie możliwości odliczania od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej, albo spółki, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5% udziałów (akcji) pod warunkiem posiadania takich udziałów (akcji) przez okres co najmniej 2 lat. Odliczenie nie może jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty 250 tys. zł. Prawo do odliczenia - podatnicy na ogólnych zasadach wg skali i PIT-L.

Ulga konsolidacyjna

Podatnik ponoszący tzw. „kwalifikowane wydatki” na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej (spółki z o.o. lub akcyjnej) - prawo do pomniejszenia swojej podstawy opodatkowania o te wydatki w roku ich faktycznego poniesienia (do kwoty 250 tys. zł).  

Katalog ulg na innowacje oraz rozwój biznesu

Symultaniczna ulga IP BOX i B+R

- umożliwienie podatnikowi osiągającemu dochody z kwalifikowanych IP z preferencyjną 5% stawką podatkową, korzystanie jednocześnie z odliczenia w ramach ulgi B+R.

Ulga na prototyp

- odliczenie od podstawy obliczenia podatku określonych w przepisach kosztów produkcji próbnej lub wprowadzenie na rynek nowego produktu. Wartość odliczenia nie może przekroczyć 30% kosztów, nie więcej niż 10% dochodu z DG.

Ulga na robotyzację

- zmniejszenie obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów. 

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

- dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność B+R - odliczenie od zaliczek na PIT oraz od ryczałtu, potrącanych z dochodów (przychodów) osób fizycznych zatrudnionych u niego na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, czy też praw autorskich – kosztów kwalifikowanych, których nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach odliczenia ulgi B+R, ponieważ poniósł stratę albo dochód był niższy od kwoty odliczeń.

Zmiany w estońskim CIT

- rozszerzenie możliwości stosowania przepisów dotyczących ryczałtu od dochodów spółek, czyli tzw. estońskiego CIT.

Nowy podatek od przychodów wielkich korporacji

- ma objąć sp. z o.o. oraz spółki akcyjne, które wykazują w zeznaniach rocznych stratę lub u których udział dochodów w przychodach (innych niż zyski kapitałowe) wynosi 1% lub mniej.

Polska Spółka Holdingowa

Wprowadzenie reżimu podatkowego, który będzie sprzyjał lokalizacji spółek holdingowych w Polsce.

Funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK)

Złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania PGK oraz zabezpieczenie przed podatkowymi skutkami okresowego spadku zyskowności uzyskiwanej przez taką grupę.

Opodatkowanie przychodów z najmu/dzierżawy budynków i lokali mieszkalnych

- jednolite zasady opodatkowania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.

- takie same zasady opodatkowania dla wszystkich od ww. przychodów. Ryczałt: 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

Zmiana ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.

Przeciwdziałanie "szarej strefie"

- pracodawca za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia wykaże przychód w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pracownik nielegalnie zatrudniony oraz pracownik, który otrzymuje część wynagrodzenia „pod stołem”, w przypadku ustalenia takich okoliczności nie będzie ponosił obciążeń podatkowych.

Ponadto u ww. pracodawców wyłączone zostaną k.u.p. z tyt. wypłaconego ww. wynagrodzenia.

Zmiany w ustawie o VAT

 • możliwość wspólnego rozliczania się przez kilku podatników tzw. "Grupy VAT",
 • zmiana w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS),
 • zmiana w postaci opcji opodatkowania usług finansowych,
 • szybki zwrot VAT dla określonych podatników.

SKŁADKA ZDROWOTNA (sUZ)

Przedsiębiorcy na zasadach ogólnych – 9% sUZ od podstawy wymiaru.

Przedsiębiorcy na podatku liniowym – 4,9% sUZ od podstawy wymiaru.

Podstawa wymiaru: dochód z DG (różnica pomiędzy przychodem a k.u.p.) minus składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe).

Dochód jako podstawa wymiaru będzie wyliczany narastająco.

Podstaw wymiaru sUB nie może być niższa od min. wynagrodzenia: 3.010 zł x 9% = 270,90 zł.

Jeżeli podatnik prowadzi więcej niż jedną DG, to składka będzie opłacana od sumy dochodów.

Jeśli suma zapłaconych sUZ w ciągu roku będzie wyższa od rocznej składki wyliczonej od rocznego dochodu – to przysługiwać będzie zwrot różnicy.

Zarówno składki społeczne, jak i sUZ będą płacone:

- do 5-go dnia następnego miesiąca - przez jednostki budżetowe i samorządowe,

- do 15-go dnia następnego miesiąca - przez płatników będących osobami prawnymi,

- do 20-go dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy, w tym osoby fizyczne.

 • pracownicy, zleceniobiorcy, przedsiębiorcy nadal będą podlegać obowiązkowi w zakresie sUZ od każdego z powyższych tytułów odrębnie,
 • całkowita likwidacja odliczenia od podatku sUZ.

Dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem sUZ - 9% podstawy wymiaru i będzie zależna od przeciętnego m-go wynagrodzenia oraz przychodów rocznych osiąganych przez danego przedsiębiorcę:

 • przy przychodach do 60 tys. zł, podstawa: 60% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 320 zł),
 • przy przychodach od 60 tys. do 300 tys. zł podstawa: 100% ww. wynagrodzenia (ok. 540 zł),
 • przy przychodach ponad 300 tys. podstawa: 180% przeciętnego wynagrodzenia (ok.970 zł).

Podatnik na ryczałcie w DG nie będzie płacił sUZ, jeśli będąc pracownikiem (umowa o pracę) będzie uzyskiwał nie więcej niż minimalne wynagrodzenie (3.010 zł/2022 r.) pod warunkiem, że: przychody z DG nie będą wyższe niż 50% min. wynagrodzenia (1.505 zł/2022). 

Tarcza 9.0

Tarcza 9.0. to rozszerzona forma pomocy dla 17 nowych kodów PKD m.in. sklepy budowlane, meblowe, elektroniczne, sportowe i branża beauty.
Aby większa ilość przedsiębiorców mogła skorzystać z Tarczy 9.0, przeważający kod PKD musi być wpisany w CEiDG najpóźniej na dzień 31 marca 2021 r.
Wnioski o pomoc złożyć będzie mógł każdy przedsiębiorca, który na 31.03.2021 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną odpowiednim kodem PKD oraz wykaże spadek przychodu o przynajmniej 40 proc.
Nowe przepisy dot. marca i kwietnia 2021 r.
Łącznie, po rozszerzeniu tarczy o nowe branże, pomoc obejmie ponad 60 kodów PKD.

Dodatkowe kody PKD ujęte w Tarczy 9.0. dotyczą m.in. sprzedaży detalicznej w wyspecjalizowanych sklepach:

 • 47.41.Z komputery, urządzenia peryferyjne i oprogramowania;
 • 47.42.Z 47.43.Z sprzęt telekomunikacyjny i audiowizualny;
 • 47.51.Z wyroby tekstylne;
 • 47.52.Z drobne wyroby metalowe, farby i szkło;
 • 47.53.Z dywany, chodniki i inne pokrycia podłogowe oraz ściennych;
 • 47.54.Z elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego;
 • 47.59.Z meble, sprzęt oświetleniowy i pozostałe artykuły użytku domowego;
 • 47.64.Z sprzęt sportowy;
 • 47.65.Z gry i zabawki;
 • 47.75.Z kosmetyki i artykuły toaletowe;
 • 47.77.Z zegarki, zegary i biżuteria.
 • 77.29.Z wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 96.02.Z fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne
 • 96.09.Z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Tarcza 9.0 – z jakich form wsparcia można skorzystać?
Formy wsparcia, z jakich będą mogli skorzystać przedsiębiorcy nie zmieniają się. Są to: dotacja 5000 zł, świadczenie postojowe z ZUS, zwolnienie z opłacania składek ZUS, świadczenie dla pracowników na ochronę miejsc pracy.
Warunkiem otrzymania pomocy w ramach Tarczy 9.0 jest wykazanie spadku przychodu o 40 proc. w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Istnieje też możliwość porównania aktualnego miesiąca z jednym z dwóch miesięcy poprzedzających wprowadzenie lockdownu – z lutym 2020 r. lub z wrześniem 2020 r. 
Oznacza to, że przedsiębiorca sam decyduje, z jakim wcześniejszym miesiącem porówna miesiąc, w którym będzie składał wniosek, by udowodnić spadek przychodów.
WAŻNE: nie można jako porównawczego we wniosku wskazywać miesiąca, na który poprzednio została nam udzielona już dotacja w ramach tarczy.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS
Termin składania: do 30 czerwca 2021 r.

Zwolnienie za grudzień 2020 przysługuje, jeśli na 31 marca 2021 r. prowadzona była działalność pod przeważającym kodem PKD:
49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Zwolnienie za styczeń 2021 przysługuje, jeśli 31 marca 2021 r. prowadzona była działalność pod przeważającym kodem PKD:
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z.

Zwolnienie za luty 2021 przysługuje, jeśli na 31 marca 2021 r. prowadzona była działalność pod przeważającym kodem PKD:
49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Zwolnienie za marzec i kwiecień 2021 przysługuje, jeśli na 31 marca 2021 r. prowadzona była działalność pod przeważającym kodem PKD:
49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Zwolnienie za kwiecień 2021 przysługuje, jeśli 31 marca 2021 r. prowadzona była działalność pod przeważającym kodem PKD:
47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.

Dotacja 5000 zł
W ramach Tarczy 9.0 możesz otrzymać również dotację w wysokości 5000 zł. Przyjmowanie wniosków zakończy się 31 sierpnia 2021 r. Niektóre branże będę mogły zawnioskować o dotację aż pięciokrotnie – wliczając w to wszystkie otrzymane już wcześniej dotacje.
O dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności możemy ubiegać się na stronie praca.gov.pl składając wniosek PSZ-DBKDG. Środki przyznawane będą od Starosty, czyli np. z Powiatowego Urzędu Pracy.

Prawo do dotacji będą miały branże opisane następującymi kodami PKD:
Jednokrotnie: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.
Dwukrotnie: 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z.
Trzykrotnie: 47.71.Z, 47.72.Z.
Czterokrotnie: 91.02.Z.
Pięciokrotnie: 9.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.
Wnioski o dotację w ramach Tarczy 9.0 składać można do 31 sierpnia 2021 r.

Świadczenie postojowe z ZUS
W ramach Tarczy 9.0 można otrzymać świadczenie postojowe w wysokości 2.080 zł wypłacane z ZUS. O świadczenie możemy ubiegać się, składając wniosek RSP-DD7 przez PUE ZUS. Postojowe możemy otrzymać nawet pięciokrotnie – należy jednak pamiętać, że wliczają się w to wszystkie już wcześniej otrzymane świadczenia postojowe w ramach Tarczy 7.0 i 8.0.

Jednokrotnie: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.
Dwukrotnie: 47.71.Z, 47.72.Z.
Czterokrotnie: 91.02.Z.
Pięciokrotnie: 49.39.Z,51.10.Z,52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.
Świadczenie postojowe można otrzymać maksymalnie 5 razy. Wnioski możemy składać do 30 czerwca 2021 r.

Dofinansowanie dla pracowników
Tarcza 9.0 daje możliwość wnioskowania o świadczenie na utrzymanie miejsc pracy dla pracowników. Wysokość świadczenia wynosi 2.000 zł w przeliczeniu na pełny etat. Wniosek VIA-VOMPP dostępne są na stronie praca.gov.pl.
O dofinansowanie pracowników można zawnioskować maksymalnie dwa razy i nie mogą to być miesiące, na które złożony był już poprzedni wniosek.
Świadczenie dla pracowników otrzymamy, jeśli na 31 marca prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:
47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z,47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z,49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z.
Wniosek można składać do 30 czerwca 2021 r.


Pomoc w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

W styczniu 2021 r. ruszy Tarcza Finansowa PFR 2.0 – 35 mld zł na pomoc dla firm z 38 branż poszkodowanych podczas drugiej fali COVID-19.

Podobnie jak w pierwszej tarczy Finansowej PFR pomoc ta będzie udzielona szybko, w prosty i bezpieczny sposób za pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR i banki.
Dodatkowo będzie możliwość umorzenia 100% subwencji dla MŚP uzyskanej w ramach Tarczy 1.0.

38 branż skorzysta ze wsparcia (możliwość zmian):

 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
 • 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
 • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D - Działalność paramedyczna
 • 90.01 Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z - Działalność muzeów
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
 • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Więcej informacji: www.pfr.pl


WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ” DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH, MIKRO I MAŁYCH FIRM

TARCZA ANTYKRYZYSOWA - jednoosobowa firma

 • zwolnienie ze składek ZUS za marzec-maj - wniosek do ZUS do 30.06.2020, świadczenie postojowe dla osób DG – wniosek do ZUS (RSP-D):

- jednorazowo: 2.080, jeśli: przychód (15.600) m-c do m-ca 15% niższy,
- jednorazowo: 1.300, jeśli: karta podatkowa i bez VAT (zwolnione od PIT),

 • dofinansowania na prowadzenie swojej działalności – wniosek do PUP:

- dowolne 2. kolejne m-ce od 1.01/2. analogiczne m-ce 2019, wykazać spadek,
- obrotów o 30% (50% x 2.600), o 50% (70% x 2.600), 80% (90% x 2600),

 • rozłożenie należności (od stycznia 2020) do ZUS na raty – wniosek do ZUS,
 • odroczenie płatności podatków - wniosek do US,
 • rozłożenie zaległości podatkowych na raty lub umorzenie – wniosek do US,
 • zwolnienie z opłaty prolongacyjne - odroczeniu i rozłożenie na raty podatku,
 • rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczki – mały podatnik PIT,
 • brak obowiązki płatności podatku od sprzedaży detalicznej (obroty pow. 17 mln),
 • gwarancja korzystniejszych warunków de minimis z BGK,
 • korzystniejsze warunki kredytu na innowacje technologiczne,
 • czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy,
 • brak obowiązku płatności abonamentu i opłat audiowizualnych,
 • odliczenie przekazanej darowizny od dochodu (podstawy) – nawet 200%,
 • ułatwienia w e-paragonach (e-paragon),
 • odliczenie straty za 2020 od dochodu za 2019,
 • zgłoszenie rejestracyjne AKC-RU (paliwa opałowe) do 31.08.2020,
 • fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT,
 • zniesienie „złego długu” ( 90 dni) od nieuregulowanych należności,
 • zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych (na wniosek),
 • 0dstąpienie od kar umownych przez zamówieniach publicznych,
 • brak obowiązku informowania o schematach podatkowych MDR-3,
 • odstąpienie obecności funkcjonariusza w toku kontroli celno-skarbowej,
 • odliczenie kosztów B+R od dochodu za produkty przeciw COVID-19,
 • dłuższy czas na zawiadomienie ZAW-NR (brak rachunku w wykazie) – 14 dni,
 • przedłużony termin informacji o cenach transferowych – do 30.09.2020,
 • odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu SP i Gm. – do 30.06.2020,
 • możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości,
 • przesunięcie terminu zapłaty podatku od budynków,
 • przedłużenie terminu sprzedaży energii el. w ramach aukcji – do 12 m-cy,
 • przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT do 30.06.2020,
 • wydłużenie czasu na rejestrację sprowadzonego pojazdu – do 180 dni,
 • jednorazowa amortyzacja środki zw. z przeciwdziałaniem COVID-19,
 • brak konsekwencji za opóźnienie w składaniu PIT za 2019 r.,
 • elektroniczny czynny żal,
 • przedłużenie ważności zezwolenia na pracę cudzoziemców.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/jednoosobowa-firma


TARCZA ANTYKRYZYSOWA - „mikrofirma” (do 9 pracowników)

 • zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące – wniosek do ZUS (RDZ),
 • dofinansowanie pensji pracowników+składki ZUS; wniosek do WUP,

- przestój – do 1.300 zł brutto + składki ZUS od pracodawcy (233,09 zł),
- obniżony czas pracy - do 2.079,43 zł brutto + składki ZUS od pracodawcy (372,84 zł),
- spadek przychodów: 15% (2 m-ce br. do 2. m-cy ub.r.) lub 25% m-c do m-ca br.,
- przedsiębiorca nie zalega wobec US i ZUS (za III kwa 2019) i nie jest w upadłości,

 • rozłożenie należności (od stycznia 2020) do ZUS na raty – wniosek do ZUS,
 • odroczenie płatności podatków - wniosek do US,
 • rozłożenie zaległości podatkowych na raty lub umorzenie – wniosek do US,
 • niższe zaliczki na PIT/CIT – wniosek do US,
 • rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczki – mały podatnik PIT,
 • pożyczki dla mikroprzedsiębiorców z FP (5.000 zł) wniosek do PUP,
 • korzystniejsze warunki finansowania dla sektora ekonomii społecznej,
 • finansowania działalności MŚP – pożyczki unijne (dp 100 tys. zł, % 0,92),
 • pożyczka na Zmianę Modelu Biznesowego (od 100 tys. do 1 mln zł),
 • zwolnienie z opłaty prolongacyjnej - odroczeniu i rozłożenie na raty podatku,
 • brak obowiązki płatności podatku od sprzedaży detalicznej (obroty pow. 17 mln),
 • gwarancja korzystniejszych warunków de minimis z BGK,
 • korzystniejsze warunki kredytu na innowacje technologiczne,
 • czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy,
 • brak obowiązku płatności abonamentu i opłat audiowizualnych,
 • odliczenie przekazanej darowizny od dochodu (podstawy) – nawet 200%,
 • ułatwienia w e-paragonach (e-paragon),
 • odliczenie straty za 2020 od dochodu za 2019,
 • zgłoszenie rejestracyjne AKC-RU (paliwa opałowe) do 31.08.2020,
 • fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT,
 • zniesienie „złego długu” ( 90 dni) od nieuregulowanych należności,
 • zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych (na wniosek),
 • odstąpienie od kar umownych przez zamówieniach publicznych,
 • brak obowiązku informowania o schematach podatkowych MDR-3,
 • odstąpienie obecności funkcjonariusza w toku kontroli celno-skarbowej,
 • odliczenie kosztów B+R od dochodu za produkty przeciw COVID-19,
 • dłuższy czas na zawiadomienie ZAW-NR (brak rachunku w wykazie) – 14 dni,
 • przedłużony termin informacji o cenach transferowych – do 30.09.2020,
 • odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu SP – do 30.06.2020,
 • odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Gm. – do 30.06.2020,
 • możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości,
 • przesunięcie terminu zapłaty podatku od budynków,
 • przedłużenie terminu sprzedaży energii el. w ramach aukcji – do 12 m-cy,
 • przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT do 30.06.2020,
 • wydłużenie czasu na rejestrację sprowadzonego pojazdu – do 180 dni,
 • jednorazowa amortyzacja środki zw. z przeciwdziałaniem COVID-19,
 • brak konsekwencji za opóźnienie w składaniu PIT za 2019 r.,
 • elektroniczny czynny żal,
 • przedłużenie ważności zezwolenia na pracę cudzoziemców,

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/mikrofirma-do-9-pracownikow


TARCZA ANTYKRYZYSOWA - „mała firma” (do 50 pracowników)

 • dofinansowanie pensji pracowników+składki ZUS; wniosek do WUP:

- przestój – do 1.300 zł brutto + składki ZUS od pracodawcy (233,09 zł),
- obniżony czas pracy - do 2.079,43 zł brutto + składki ZUS od pracodawcy (372,84 zł),
- spadek przychodów: 15% (2 m-ce br. / 2. m-cy ub.r.) lub 25% m-c do m-ca br.,
- przedsiębiorca nie zalega wobec US i ZUS (za III kw. 2019) i nie jest w upadłości,

 • pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP,
 • pożyczka obrotowa (ARP) na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym,
 • korzystniejsze warunki kredytu na innowacje technologiczne,
 • korzystniejsze warunki finansowania działalności MŚP pożyczki unijne,
 • ulga IP Box z praw własności intelektualnej do przeciwdziałania COVID-19,
 • przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku,
 • zawieszenie zwiększania zaliczek od nieuregulowanych należności (90 dni),
 • zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych,
 • odstąpienie od kar umownych przez zamówieniach publicznych,
 • zwolnienie z opłaty prolongacyjnej - odroczeniu i rozłożenie na raty podatku,
 • brak obowiązku informowania o schematach podatkowych MDR-3,
 • odstąpienie obecności funkcjonariusza w toku kontroli celno-skarbowej,
 • odliczenie kosztów B+R od dochodu za produkty przeciw COVID-19,
 • dłuższy czas na zawiadomienie ZAW-NR (brak rachunku w wykazie) – 14 dni,
 • przedłużony termin informacji o cenach transferowych – do 30.09.2020,
 • odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu SP – do 30.06.2020,
 • odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Gm. – do 30.06.2020,
 • możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości,
 • przesunięcie terminu zapłaty podatku od budynków do 20.07.2020,
 • przedłużenie terminu sprzedaży energii el. w ramach aukcji – do 12 m-cy,
 • przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT do 30.06.2020,
 • jednorazowa amortyzacja środki zw. z przeciwdziałaniem COVID-19,
 • wydłużenie czasu na rejestrację sprowadzonego pojazdu – do 180 dni,
 • brak konsekwencji za opóźnienie w składaniu PIT za 2019 r.,
 • elektroniczny czynny żal,
 • przedłużenie ważności zezwolenia na pracę cudzoziemców.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/mala-firma-do-50-pracowników